Hướng dẫn nâng cấp Siêu cấp Long Văn

15-3

[ Hướng dẫn ] Hướng dẫn nâng cấp Siêu cấp Long Văn

🍁Bước 1: Mua 1 cái Long Văn + 1 Đến NPC Thăng cấp Long Văn [171:164] để tiến hành nâng cấp

- Cấp 2 : cần Chú Văn huyết ngọc + tinh ngọc + long ngọc mỗi thứ 10 cái
- Cấp 3 : cần Chú Văn huyết ngọc + tinh ngọc + long ngọc mỗi thứ 15 cái
- Cấp 4 : cần Chú Văn huyết ngọc + tinh ngọc + long ngọc mỗi thứ 20 cái
- Cấp 5 : cần Chú Văn huyết ngọc + tinh ngọc + long ngọc mỗi thứ 25 cái
- Cấp 6 : cần Chú Văn huyết ngọc + tinh ngọc + long ngọc mỗi thứ 30 cái
- Cấp 7 : cần Chú Văn huyết ngọc + tinh ngọc + long ngọc mỗi thứ 35 cái
- Cấp 8 : cần Chú Văn huyết ngọc + tinh ngọc + long ngọc mỗi thứ 40 cái
- Cấp 9 : cần Chú Văn huyết ngọc + tinh ngọc + long ngọc mỗi thứ 45 cái

🍁Bước 2 : Tiến hành Cầm Tinh cho Long Văng

🍁Bước 3 : Tiến hành nâng cấp Siêu Cấp Long Văn ( Long văn cuối )

- cần có 10 cái Tịnh Vân Thủy + 10 cái Long Văn Bằng ChứngTin tức khác