Hướng dẫn Nâng cấp Võ Hồn

15-3

[ Hướng dẫn ] Hướng dẫn Nâng cấp Võ Hồn

🍁Bước 1: Mua 2 cái Ngự Dao Bàn Đến NPC Vô Nhai Tử [170:173] để cầm tinh cho Võ Hồn

🍁Bước 2 : Tiến hành thăng cấp Võ Hồn

- Cấp 1 : cần 3 cái Hồn Băng Châu cấp 1
- Cấp 2 : cần 3 cái Hồn Băng Châu cấp 2
- Cấp 3 : cần 3 cái Hồn Băng Châu cấp 3
- Cấp 4 : cần 3 cái Hồn Băng Châu cấp 4
- Cấp 5 : cần 3 cái Hồn Băng Châu cấp 5

🍁Bước 4 : Khi Võ Hồn đạt cấp 5 thì tiến hành lĩnh ngộ kỹ năng Võ Hồn + mở rộng thuộc tính ( hiệu ứng )
Tin tức khác